§ 1
Warunki składania zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

1. Klient, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.

2. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.

3. Zawartość witryny internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym www.sklep.alergsova.pl konieczne jest zalogowanie się na konto Klienta lub założenie konta w przypadku nowych Klientów, natomiast w celu założenia konta należy podać poprawny adres e-mail i utworzyć hasło.  Zamówienia w Sklepie Klient może składać także poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: www.alergsova.pl 

5. W trakcie procesu rejestracji lub składania zamówienia poprzez stronę internetową wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz w zamówieniach, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

6. Klient składa Sprzedawcy zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

7. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy „Potwierdzenie zamówienia”, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami, tj.:

 dane Sprzedawcy i poszczególne pozycje zamówienia,

 łączna cena brutto,

 sposób i termin zapłaty,

 sposób i termin realizacji zamówienia,

 Informacja Konsumencka – Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,

 Prawo odstąpienia od umowy – pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu,

8. „Potwierdzenie zamówienia” potwierdza fakt, że do Sprzedawcy wpłynęło zamówienie Klienta.

9. Po otrzymaniu zapłaty (w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem otrzymanie zapłaty nie jest wymagane) Sprzedawca prześle do Klienta e‑maila „Płatność została zaakceptowana” i rozpocznie przygotowanie zamówienia do wysyłki do Klienta.

10. Po przygotowaniu i wysłaniu zamówienia, Sprzedawca prześle do Klienta potwierdzenie realizacji zamówienia w formie e‑maila „Zamówienie wysłane”.

11. Wysyłka potwierdzenia realizacji zamówienia potwierdza zawarcie pomiędzy stronami umowy sprzedaży.

12. Status zamówienia Klient może śledzić na swoim koncie w zakładce „Moje Zamówienia”.

13. Zamówienia realizowane będą na adres znajdujący się na terenie Polski/Unii Europejskiej, wskazany przez Klienta w zamówieniu.

14. Sklep zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych konsumenta. Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.

§ 2
Sposób płatności

1. Klient zamawiając dostawę do domu, może zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:

a) zwykły przelew na rachunek bankowy, z zastrzeżeniem iż w tytule zapłaty należy podać numer zamówienia oraz dopisać „Płatność ze sklepu internetowego”,

b) płatność w systemie FirstData (przelew elektroniczny lub karta kredytowa).  

2. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone (za wyjątkiem opcji „przy odbiorze”) przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

§ 3
Termin płatności

1. W razie wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy, przelewem elektronicznym lub kartą kredytową Klient zobowiązany jest zapłacić za produkty i koszt dostawy w terminie 4 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

2. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

3. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.

4. Dokonując płatności przelewem, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę.

5. W razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.

§ 4
Realizacja zamówienia

1. Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w ciągu 6 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności. W przypadku Zamówień Indywidualnych czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu do 10 dni roboczych.

2. Warunek dokonania płatności nie obowiązuje w sytuacji, gdy Klient dokonuje płatności przy odbiorze.

3. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 6 dni roboczych, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru w Sklepie internetowym czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy.

4. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.

5. Dowodem zakupu dla Klientów jest faktura VAT. 

6. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:

- firmy kurierskiej – czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze (w przypadku zamówień realizowanych na adres znajdujący się na terenie Polski) lub maksymalnie 5 dni roboczych (w przypadku zamówień realizowanych na adres znajdujący się na terenie pozostałych krajów Unii Europejskiej),

- firmy Poczta Polska SA - czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze (w przypadku zamówień realizowanych na adres znajdujący się na terenie Polski) lub maksymalnie 5 dni roboczych (w przypadku zamówień realizowanych na adres znajdujący się na terenie pozostałych krajów Unii Europejskiej),

- sieci paczkomatów InPost - czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze (w przypadku zamówień realizowanych na adres znajdujący się na terenie Polski).  

§ 5
Korekta zamówienia

1. Korekty do zamówień składane mogą być wyłącznie do momentu wysłania do Klienta potwierdzenia wysyłki ze sklepu.

2. Korekty można dokonać, wysyłając e-mail na adres zamowienie@alergsova.pl lub kontaktując się ze Sprzedawcą pod nr telefonu +48 783 376 453 (koszt połączenia wg stawki operatora). Dokonując korekty, Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia.

§ 6
Sposób i koszty dostawy Towaru

1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a) w przypadku płatności z góry, przelewem elektronicznym, kartą kredytową lub zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy

- dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej (Polska / Unia Europejska),

- dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej (Polska / Unia Europejska),

- dostawa za pośrednictwem sieci paczkomatów INPOST (Polska),

b) w przypadku płatności przy odbiorze

- dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej (Polska).

2. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Sklepie.

3. Koszty dostawy na terenie Polski/Unii Europejskiej uwzględniające wagę przesyłki, formę dostawy oraz sposoby płatności zaprezentowane zostały w Załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

5. Po odebraniu przesyłki w paczkomacie Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie zostało uszkodzone. Jeśli taka sytuacja zaistniała, Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy zawartość przesyłki nie została uszkodzona. Jeśli zawartość jest uszkodzona, Klient powinien złożyć reklamację, kierując się wskazówkami pojawiającymi się na wyświetlaczu paczkomatu.